Informazioni personali
Indirizzo fatturazione
Informazioni aggiuntive richieste
لطفا جهت سهولت در تماس با شما و مکاتبات پیامکی شماره همراه خود را در این قسمت وارد نمایید. شماره موبایل با 0 آغاز می شود و 11 رقم می باشد
اگر مایل هستید که پیغامهای مربوط به امور مالی و تیکتها و سایر بخشهای کاربردی سایت برای شما ارسال شود این گزینه را فعال کنید.
اگر مایل هستید که پیغامهای مربوط به سرویس های جدید و اخبار SYSFixer برای شما ارسال شود این گزینه را فعال کنید.
لطفا کد ملی حقیقی و یا شناسه ملی حقوقی خود را در این قسمت وارد نمایید
لطفا در صورت نیاز به ارائه فاکتور رسمی شماره کد اقتصادی خود را در این قسمت وارد نمایید. (کد اقتصادی 12 رقم می باشد و با 411 شروع می شود.)
Sicurezza Account

Efficacia della Password: Inserisci una Password